អត្តពលកម្ម

អត្តពលកម្ម

ទស្សនះ

អត្តពលកម្មគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃពិភពលោកយើងនេះហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែរនៅ

សាលារៀនយើង។សាលារៀនឡូហ្គោសជួយគាំទ្រលើកស្ទួយកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យសិស្សចូលរួមជា

មួយនិង សកម្មភាពគំនិតរបស់គ្រីស្ទានដែលមកពីព្រះជា ម្ចាស់ រួមទាំងពិភពលោកដែលកំពុងមាន

ការប្រកួតប្រជែង។ការចួលរួមក្នុងអត្តពលកម្មនេះត្រួវតែមានគំនិត    វិជ្ជមានដែលនាំឲ្យកីឡាករ

មានការរីកចម្រើនបទពិសោធន៍ខាងឯព្រះគ្រឹស្ទ ដែលធ្វើឲ្យ ​ ពួកគេមានការគ្រប់គ្រងល្អ ការហ្វឹក

ហា ត់ល្អ ព្រមទាំង គម្រូល្អជាមួយនិងមាតាបិតា៏និង សាលារៀន ផងដែរ។ដើម្បីឲ្យការទាំងអស់នេះ

កើតឡើងយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ចូលរួម ស្តាប់តាមការណែរនាំដែល

បានគ្រងទុក។

ក្រុម 

រដូវកាលទី ១

 • ការប្រកួតបាល់ទះរបស់សិស្សវិទ្យាល័យ
 • ការប្រកួតបាល់បោះរបស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

រដូវកាលទី ២

 • ការប្រកួតបាល់បោះរបស់សិស្សវិទ្យាល័យ
 • ការប្រកួតបាល់ទាត់របស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

រដូវកាលទី ៣

 • ការប្រកួតបាល់ទាត់របស់សិស្សវិទ្យាល័យ
 • ការប្រកួតបាល់ទះរបស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

 

ហែលទឹក

ការប្រកួតហែលទឹកគឺអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់តែសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី៣ដល់ទី១២ប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រកួត ប្រចាំឆ្នាំ។

ក្រុម

 

រដូវកាលទី ១

 • ការប្រកូតបាល់ទះរបស់សិស្សវិទ្យាល័យ
 • ការប្រកូតបាល់បោះរបស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

រដូវកាលទី ២

 • ការប្រកូតបាល់​បោះរបស់សិស្សវិទ្យាល័យ
 • ការប្រកូតបាល់ទាត់របស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

រដូវកាលទី ៣

 • ការប្រកូតបាល់ទាត់របស់សិស្សវិទ្យាល័យ
 • ការប្រកូតបាល់ទះរបស់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

ហែលទឹក

ថ្នាក់ហែលទឹកនិងថ្នាក់កំុព្យូរទ័រត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សិស្សពីថ្នាក់ទី ៣រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២និង

ការប្រកួត ពេញមួយឆ្មាំសិក្សា។