កម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោង

កម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោង

 សាលារៀនអន្តរជាតិឡួហ្គោសផ្តល់ជួននៅការសិក្សាក្រៅម៉ោងសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សា

ដែលបានសម្រេចចិត្តថានិងចូលរួមកម្មវិធីអត្តពលកម្មប្រចាំរដូវកាល។  កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីសិក្សា

បន្ថែមមួយដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍ដល់សិស្សក្នុងការសិក្សា។កម្មវិធីដែលនិងផ្តល់ជូននេះអាចនិង ប្រែ

ប្រួល​ទៅតាមសម្ថតភាពរបស់គ្រូនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សិស្ស ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះមានដូចជា

ហែលទឹក ធ្វើនំ រាំ សិល្បះ ការសំដែងល្ងោន និងកីឡាបាល់ទាត់។