អ្វីដែលអ្នកអាចជួយសាលារៀនឡូហ្គោរ

មុខតំណែងទំនេរក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥មានដូចខាងក្រោមនេះ

  • គ្រូកីឡា គ្រូហែលទឹកនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១៥: យើងកំពុងស្វែងរក គ្រូហែលទឹកដែលនឹងជួយបង្រៀនសិស្សពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់សិស្សថ្នាក់ទី៥។ តំណែង ការងារនេះគឺរួមទាំងការជួយបង្ហាត់កីឡាដល់សិស្សថ្នាក់បឋមនិងសិស្សថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ។ 
  • សមាជិកក្រុមព្រឹក្សាយោបល: ​មុខតំណែងនេះគឺពំុមានប្រាក់កំរៃនោះទេ(បុគ្គលផ្ទាល់ ខួនត្រូវមានប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ខួនឯង)។ ការងារនេះគឺផ្តោតទៅលើការជួបជាមួយបុគ្គលិក សាលាឡូហ្គោរស័និងអាស៊ានហូប និងផ្តល់នូវការព្រឹក្សាយោបលជាមួយនិងសមាជិក ដ៏ទៃទៀតដើម្បីឲ្យសេវានេះកាន់តែប្រសើរ។ 

មុខតំណែងទំនេរក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥មានដូចខាងក្រោមនេះ

  • ថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិត៣: យើងនឹងមានការជ្រើសរើសគ្រូថ្នាក់មត្តេយ្យអាយុ៣ឆ្នាំសម្រាប់ ថ្នាក់ពេញម៉ោង។
  • គ្រូភាសាអង្គគ្លេស់សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ:  យើងនឹងមានការជ្រើសរើសគ្រូថ្នាក់ភាសា អង្គគ្លេស់ពេញម៉ោងសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យកម្រិតខ្ពស់។ ការងារនេះរួមទាំងការបង្រៀន អក្សសាស្រ្តអង្គគ្លេស់ អក្សសាស្រ្តទូទាំងពិភពលោក ថ្នាក់ភាសាអង្គគ្លេស់កម្រិត៩ឬ កម្រិត ១០Tជាថ្នាក់ដែលមានសក្តានុពល។
  • វិទ្យាសាស្រ្តសម្រាប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ:  ថ្នាក់នេះមានអទិភាពច្រើនទៅលើអ្នកដែល​មាន ជំនាញឬពូកែខាងផ្នែកជីវសាស្រ្ត ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសម្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ត្រូវបាន ទទួលការពិចារណាឲ្យបង្រៀន បានដែរ។
  • គ្រូកីឡានិងគ្រូហែលទឹក: យើងកំពុកស្វែងរកគ្រូហែលទឹកដើម្បីបង្រៀនសិស្សថ្នាក់ មត្តេយ្យរហូតដល់សិស្សថ្នាក់ទី៥។ការបង្រៀននេះក៏មានរួមបញ្ជូលជាមួយការបង្ហាត់កីឡា ដល់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យផងដែរ។
  • បណ្ណារក្ស:​ យើងកំពុងស្វែងរក អ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៏ផ្នែកបណ្ណារក្ស ឬជាគ្រូបង្រៀន។ការងារនេះតម្រូវឲ្យុជួយ បង្រៀនសិស្សពីមួយទៅពីរថ្នាក់។ការបង្រៀនននេះនិងអាស្រ័យទៅលើជំនាញរបស់បុគ្គល។ 
  • គ្រូកីឡាសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យ: មុខតំណែងដែលកំពុងត្រូវការគឺ:
  • ថ្នាក់ទី១: កំពុងត្រូូវការគ្រូកីឡា 
  • ថ្នាក់ទី៥: កំពុងត្រូូវការគ្រូកីឡា 

ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើរសុំឬសូមនូមពរឬពត៏មានលំអិតផ្សេងៗព្រមទាំងការបំពេញបែបបទការងារផងនោះសូមចូលទៅកាន់អសយដ្ឋានអ៊ីមែល principal@logoscambodia.org

គ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់ពេលដាក់ពាក្យត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង លិខិត ចំណាប់ អារម្មណ៏ ការងារមកជាមួយផង។

មុខតំណែងការងារនៅសាលារៀនអាស៊ានហូបដ៏ទៃទៀត

 

2019-2020 School Year

We are now accepting cv's for Primary teachers for the 2019-2020 school year. 

 Applicants must submit a letter of application (one side of A4) and CV initially.  A Skype interview will be arranged and an application form sent to any candidates that are short listed.

Please email Head of Primary, Karen Tubbs ktubbs@asianhope.org,

Pam Sephton, Director of Education, at psephton@asianhope.org and

Head of Early Years, Carol Waddell cwaddell@asianhope.org ,

Head of Special Needs, Andy Gordon agordon@asianhope.org 

Please send to applicable e-mail addresses, thanks.

For more information please see the documents listed below:

Applications should be submitted as soon as possible. 

 

 

 

មុខតំណែងផ្សេងៗ

Position: MIS Director (Asian Hope)

Job Type: Full time 

Position Description:

As the MIS Director you are responsible for overseeing all technical aspects and resources of our Cambodia field operations. You establish technology vision, strategies, and plans for growth in coordination with other senior managers. You ensure that your department is giving the highest level of service; utilizing industry best practice to increase efficiency and grow the technological capabilities of the MIS team. You are comfortable providing technical expertise up and down the chain and across cultures; ensuring that leaders and staff have the knowledge they need to make the best decisions.

A successful applicant will likely have a degree in IT (or a related field) with related industry experience. Proficiency in technology related to the organization (Python, PHP, HTML/CSS/JS, Linux, LDAP, Apache, MySQL, Git, Virtualization/Cloud Services, G Suite) is desirable. 

 This is a salaried position with a benefits package. The applicant must be willing to relocate to Phnom Penh, Cambodia.

 Please submit a cover letter and CV or resume to hr@asianhope.org.

To view the full position description, please visit: http://gg.gg/ah-mis-director

[Please translate `Khmer`] Positions at other Asian Hope Schools