តម្លៃសិក្សា

អត្រាតម្លៃសាលារៀន ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩

កម្រិតសិក្សា តម្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ សេវាអាហារថ្ងៃត្រង់ប្រចាំឆ្នាំ
កន្លះថ្ងៃ សម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យអាយុ៣និង៤ឆ្នាំ ៣៨៧២ ដុល្លារ -
ថ្នាក់មត្តេយ្យនិងអាុយ៣-៤-៥ឆ្នាំរៀនពេញថ្ងៃ ៥៤៤៥ដុល្លារ ៣១០ដុល្លារ
ថ្នាក់ទី ១-៥ ៦២៩២ដុល្លារ ៤៤០ដុល្លារ
ថ្នាក់ទី ៦-៨ ៧១០០ដុល្លារ ៥០០ដុល្លារ
ថ្នាក់ទី ៩-១២ ៧៩២៥ដុល្លារ ៥០០ដុល្លារ

តម្លៃផ្សេងៗ

តម្លៃ ពាក្យសុំចូលរៀន ២៥ដុល្លារ
តម្លៃ ធ្វើការប្រលង ៤០ដុល្លារ
ថ្ងៃបង់ការអភិវឌ្ឍអាគារសាលា ៤០០ដុល្លារ
ការចុះឈ្មោះសិស្សថ្មី( តែម្តងក្នុងការចុះឈ្នោះសិស្សម្នាក់) ៥០០ដុល្លារ
ថ្លៃសៀវភៅប្រចំាឆ្នាំសម្រាប់សិស្សម្នាក់ៗចាប់ពីសិស្សមត្តេយ្យរហូតដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ៧៥ដុល្លារ