ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់សាលា

សាលារៀនអន្តរជាតិឡូហ្គោរសគឺជាក្រសួងការងារមួយដែលមិនមែនរកប្រាក់ចំនេញ និងជាអង្កការ

មិនមែនរដ្ឋាភិបាល សាលាក្តីសង្ឃឹមអាស៊ី(Asian Hope)មានទីតាំងនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ជាយក្រុង

ភាគពាយព្យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា។សាលារៀនឡូហ្គោរសគឺបានទទួល ស្គាល់យ៉ាងពេញលេញជាសមាជិកសហគមន៏គ្រីស្ទាននៃសាលាអន្តរជាតិ (ACSI)និងសមាគមន៏ ខាងលិចនៃសាលានិងមហាវិទ្យាល័យ (WASC)គ្រូបង្រៀននៅសាលារៀនឡូហ្គោរសភាគច្រើនមក ពីប្រទេសអាមេរិកខាងជើង ហើយក៏មានគ្រូមកពី ប្រទេស តំណាង ផ្សេងទៀតដែរ។

គ្រូបង្រៀនជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនជាគ្រូជំនួយហើយពួកគាត់ក៏ទទួលបានការបង្ហាត់បងៀនបន្ថែមមកពីគ្រូ ប្រចាំថ្នាក់សម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាលារៀនឡូហ្គោរស៏បានជួយសិស្សប្រមាន

ជាង៣៥០នាក់ចាប់ពីសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យទី១២។កម្រិតសិក្សាជាមធ្យមក្នុងថ្នាក់នីមួយៗមានសិស្សពី២៤ទៅ២៥នាក់។

ការរំពឹងទុកលទ្ធផលសិក្សាជាទូទៅ(ESLRs)

ពួកយើងបានជឿរថាសកម្មភាពការជួយរបស់ពួកយើងនេះគឺ ដើម្បីស្រលាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់

នៃយើងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹង អស់ពីគំនិត អស់ពីកំលាំង ហើយស្រលាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្ឡួន

ឯង។ (ម៉ាកុស១២:៣០-៣១)។ ទស្សនះរបស់យើងគឺសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលារៀន

ឡូហ្គោរស៏និងមានភាពចាស់ទុំបែបគ្រីស្ទាន។

១.ការបំពាក់បំប៉នខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញណឲ្យមានចាស់ទុំផ្ទាល់ខ្លួន

១.១. មានការរីចម្រើនទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនិងព្រះគ្រឹស្

 

១.២.រកអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ឡួនក្នុងព្រះគ្រីស្ទ

១.៣. កោតសរសើរដល់ព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានលើកទឹកចិត្ត

១.៤. ចូលរួមនៅក្នុងការបម្រើនិងការផ្សាយដំណឹងល្អ, និងចែករំលែកនិងការការពារជំនឿ 

១.៥.ធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈផ្អែកលើទស្សន: អំពីពិភពលោកក្នុងព្រះគម្ពីរ

១.៦.ទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃរបៀបរស់នៅជាមួយខាងវិញ្ញាណមនោសញ្ចេតនានិងរាងកាយល្អ

មានតុល្យភាពនេះ

២. ការសិក្សាមួយបានសម្លេងសិស្សដែលជា

២.១.ដើម្បីសម្រេចបាននូវសក្តានុពលបំពាក់ដែលព្រះប្រទានឱ្យ

២.២.អ្នកគិតសមហេតុផលនិងមានសារៈសំខាន់ដែលអនុវត្តការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងដោះស្រាយ

បញ្ហាថ្មី

២.៣. ការអភិវឌ្ឍជំនាញដើម្បីក្លាយជាអ្នកសិក្សាមួយជីវិតដ៏វែង

២.៤. ក្លាយជាអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនង ទាំងការនិយាយនិងការសរសេរផងដែរ

២.៥.ចេះអាននិងអាចអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាផលិតផលនិងប្រកបដោយសីលធម៌

 

៣. ការទទួលខុសត្រូវ​ ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋ ដែល

 

៣.១.ចំណាយពេលនិងធ្វើការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សកម្មភាពនិងអាកប្បកិរិយា 

៣.២. គោរពនិងទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធដែលខ្លួនមាន

៣.៣. មានសេចក្តីស្រលាញ់សេចក្តីមេត្តាករុណាបែបគ្រីស្ទានទៅចំពេោះមនុស្សទាំងអស់

ដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៏ ជីវះប្រវត្តជីវិត និងមជ្ឍដ្ឋានសង្គម

៣.៤. អនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំអ្នកបំរើជាមួយនឹងការបន្ទាបខ្លួននិងភាពសុចរិត

៣.៥. ជាសមាជិកក្រុមមួយដែលមានប្រសិទ្ធិភាព

៣.៦. មានការកោតសរសើរចំពោះវប្បធម៌និងសិល្បៈមួយ

 ៣.៧. គឺជាអ្នកត្រួតត្រាដ៏ល្អនៃការទាំងអស់ដែលព្រះបានប្រទានដល់យើង